Zaštita i spašavanje

Zakon  o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara  od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10).

Zaštita od požara i vatrogastvo

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09).

Deminiranje

Zakon o deminiranju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 05/02).

Federalna uprava civilne zaštite