Glavni ciljevi obuke bili su razmjena iskustava u oblasti upravljanja rizicima, razumijevanje principa smanjenja rizika od katastorfa i odgovor na katastrofe, podsticanje koordiniranog pristupa reagovanja na katastrofu, povećanje kapaciteta i efikasnosti svih koji učestvuju u odgovoru na katastrofe, razvijanje holističkog koncepta upravljanja katastrofom, promovisanje zajedničkog pristupa i povezanosti sa lokalnim nivoom u upravljanju katastrofama i […]

Read More

Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014.-2017., koji je usvojen od strane Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH, kao jedna od prioritetnih mjera definisano je unapređenje međusektorske saradnje. Na taj način, u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije u BiH, obezbijeđena je ekspertska podrška nadležnim institucijama u […]

Read More

Cilj ove posjete bio je razgovor o ključnim elementima Sfera projekta, Humanitarnoj povelji i minimalnim standardima pri odgovoru na katastrofu te međunarodnoj praksi u primjeni ovih univerzalnih minimalnih standarda u najvažnijim područjima humanitarne pomoći i prilikom odgovora na katastrofe. Grupa nevladinih organizacija i pokret Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca su 1997. godine pokrenuli Sfera projekt […]

Read More

U cilju promoviranja dobrih međunarodnih praksi vezanih za mjere spremnosti i odgovora na vanredne situacije, u Sarajevu je, 31. marta 2016. godine, održana konferencija iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa čiji su specifični ciljevi bili razgovori vezani za humanitarne principe, Humanitarnu povelju, Sphere minimalne standarde pri odgovoru na katastrofu i predstojeći Svjetski humanitarni samit u […]

Read More

U Mostaru je, od 28. do 31.03.2016. godine, održana četverodnevna obuka o smanjenju rizika od katastrofa. Riječ je o naprednom treningu namijenjenom pripadnicima službi zaštite i spašavanja iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji se realizira u okviru projekta “Prekogranična zaštita od požara“, odnosno Programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, […]

Read More

U okviru projekta “Prekogranična saradnja u zaštiti od požara i vatrogastvu”, u Podgorici je, od 14. do 17. decembra 2015. godine, održana obuka državnih službenika zaposlenih u sistemu zaštite i spašavanja iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore na temu “Smanjenje rizika od katastrofa” (DRR – Disaster Risk Reduction). Obuku su prošla 23 službenika, i […]

Read More

U Sarajevu je od 9. do 11. 12. 2015. godine održana obuka (radionica) na temu Media operacije (Media Ops) za glasnogovornike institucija u Bosni i Hercegovini koje su prve u odgovoru na katastrofu, a aktivnosti su vodili oficiri 77. brigade Armije Velike Britanije. Radionica je izvedena u cjelinama: Medijske operacije koje sprovodi Ministarstvo odbrane Velike […]

Read More

U organizaciji OSCE-a i Općine Maglaj, u ovom gradu je, 08.12.2015. godine, održana prezentacija o poplavama pod nazivom “Studija slučaja: Maglaj – poplave, maj 2014. godine”. Navedenoj prezentaciji prisustvovali su: direktor Odjela za ljudske resurse OSCE-a u BiH, Kendall Palmer, šef terenskog ureda Travnik– OSCE-a u BiH, Cristiano Barale, predstavnik Agencije za upravljanje krizama Kraljevine […]

Read More