BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

INDEKS REGISTAR INFORMACIJA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Sarajevo, juli, 2015. godine

 

I – VRSTE INFORMACIJA

U skladu sa odredbom člana 20. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 32/01), Federalna uprava civilne zaštite dužna je objaviti Indeks registar koji sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom Uprave, oblik u kojem su informacije dostupne, kao i informacije o tome gdje se može pristupiti tim informacijama, a to su informacije iz oblasti zaštite i spašavanja i vatrogastva koje se odnose na:

– Procjenu ugroženosti Federacije BiH od prirodnih i drugih nesreća;

– Plan zaštite i spašavanja Federacije BiH;

– Programa razvoja zaštite i spašavanja Federacije BiH;

– Službe zaštite i spašavanja, jedinice i povjerenike civilne zaštite i organe za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja – štabovi civilne zaštite;

– Obuku svih struktura zaštite i spašavanja sa područja Federacije BiH (članovi štabova civilne zaštite, pripadnici službi zaštite i spašavanja, pripadnici specijalizovanih jedinica civilne zaštite, pripadnici operativnih centara i drugi pripadnici civilne zaštite, kao i organizacije civilnog društva od značaja za razvoj svjesnosti o pripremama za zaštitu i spašavanje);

– Plan korištenja sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i njihov utrošak;

– Postupak svih javnih nabavki u Upravi;

– Propise iz oblasti zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva;

– Izvršene inspekcijske nadzore;

– Deminiranje i uklanjanje NUS-a;

– Primljene izvještaje o preduzetim mjerama i drugim aktivnostima u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju;

– Rad Federalnog štaba civilne zaštite i

– Rad Federalne komisije za procjenu štete.

 

II – OBLIK INFORMACIJE

Oblik informacije, zavisno od zahtjeva, može se dati kao kopija postojećeg originalnog dokumenta ili kao posebno sačinjena informacija sa pozivom na izvor podataka.

 

III – MJESTO PRISTUPA INFORMACIJAMA

Kancelarija Višeg stručnog saradnika za odnose sa javnošću u ulici Vitomira Lukića br. 10, Sarajevo je mjesto gdje podnosilac zahtjeva može dobiti informacije o podnesenom zahtjevu, odnosno gdje može pristupiti traženim i odobrenim informacijama.

Federalna uprava civilne zaštite, kao javni organ, preduzimaće sve potrebne mjere pomoći svakom tražiocu informacija, u cilju ostvarivanja prava koja proizilaze iz Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Indeks registar možete, na Vaš zahtjev, dobiti u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite u ulici Vitomira Lukića br. 10, Sarajevo ili na službenoj internet stranici Uprave www.fucz.gov.ba

Vaše upite za dobijanje bilo koje od informacija koje su pod kontrolom Uprave možete uputiti na jedan od sljedećih načina:

– putem e-mail adrese: info@fucz.gov.ba i

– pismeno na sljedeću adresu: Federalna uprava civilne zaštite, ul. Vitomira Lukića br. 10, 71 000 Sarajevo.

 

DIREKTOR
Fahrudin Solak

Federalna uprava civilne zaštite