Poziv za dostavljanje komentara na nacrte podzakonskih propisa Federalna uprava civilne zaštite, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), izradila je: 1) nacrt Programa obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasace, 2) nacrt Pravilnika o […]

Opsirnije