Cilj projekta je educirati što više osoba za preventivno djelovanje kako bi se eventualne štete uzrokovane prirodnim nepogodonama, poput potresa, poplava, suša, jakih kiša i snijega svele na minimum. Ozbiljnost situacije zavisi o opasnostima koje prijete ljudima i okolini, a koje se ipak mogu bar jednim dijelom predvidjeti. Upravo je zato ovim projektom predviđeno na […]

Read More

S obzirom na sve specifičnosti ovog deminerskog zadatka, kao što su:  položaj (uski, trakasti, dugačak zadatak), udaljenost od magistralnog puta M-17 Sarajevo-Mostar (oko 16 km) i do najbliže bolnice, te prisustvo protivpješadijskih i protivtenkovskih mina i činjenicu da je 1995. godine vojnik SFOR-a vozilom aktivirao protivtenkovsku minu pri čemu je stradao, ovo je bio jedan […]

Read More

Na današnjoj 105. sjednici u Sarajevu, Vlada Federacije BiH je, između ostalog, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje. Cilj je otklanjanje nedostaka uočenih u primjeni Zakona pri čemu je vođeno računa da ne bude izgubljena temeljna ideja da zaštita od […]

Read More

FUCZ u ovu potragu uključila je svu opremu i obučene pripadnike ronilačkog i timova za spašavanje na vodi i pod vodom kako bi se tijela nestalih mladića što prije pronašla. Pripadnicima ronilačkog tima FUCZ u toku ove potrage pridružile su se i jedinice MUP-a ZDK, Ronilačka jedinica SIPE i Specijalne policijske jedinice FUP-a, pripadnici jedinice za […]

Read More

Iz niza dosadašnjih iskustava prikupljenih tokom akcija u kojima je vršeno angažovanje zračnih resursa OS BiH, ali i drugih letjelica, ukazala se potreba za neposrednim komuniciranjem posade letjelica sa angažovanim osobljem na terenu. Provođenjem obuke i ustupanjem air-band radio-uređaja na korištenje, strukture CZ FBiH operativnu saradnju sa posadama letjelica angažovanim u akcijama zaštite i spašavanja […]

Read More

Na ovom zadatku bio je angažovan Deminerski tim “Tuzla B” i mašinski tim FUCZ sa mašinom PT-300. Pronađeno je šest protivtenkovskih i četiri protivpješadijske mine. Deminirani lokalitet predat je krajnjem korisniku, Općini Čelić, koja je i upoznata sa granicama očišćene površine. Na lokaciji Dolovi – Čelićka Rijeka, 12 kilometara od Čelića, završen je zadatak deminiranja […]

Read More

Poslije ove kompleksne vježbe, tokom koje će se vršiti obuke i vježbe sa iskusnijim, obučenijim i opremljenijim službama, Bosna i Hercegovina bi u budućnosti trebala samostalno i efikasno odgovoriti na prirodne katastrofe a vježbom će se ojačati vještine i sposobnosti individualnih učesnika i međunarodnih i lokalnih timova. Kako na ovim pripremama, tako i na terenskoj […]

Read More

Na ovom zadatku bili su angažovani Deminerski timovi FUCZ – “Orašje-B”, “Tuzla – B”, mašinski PLANT tim sa mašinom za uklanjanje ruševina i mašinski tim sa deminerskim mašinama MV-4 i PT300 te POEK tim. Pronađeno je i uništeno šest mina PMA-1, tri mine PMR-2A, upaljač mine UPMR-2A, ručna bomba, dva trenutna tromblona, zrno 20 mm […]

Read More

Imajući u vidu da je volontiranje aktivnost od interesa za sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na provođenju preventivnih i operativnih aktivnosti i mjera zaštite i spašavanja, kojim se želi postići aktivno uključivanje građana u društvene procese i razvoj humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje PREDMET JAVNOG POZIVA: Upis […]

Read More